Тайлан

Фонд Хадгаламжийн Хэлтэс

Хэвлэх PDF

2017 оны 1-р улирлын тайлан

Хүүхдийн Төв Номын Сан

Хэвлэх PDF

2018 оны  тайлан

2018 оны 1-р улирлын тайлан

2017 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

2017 оны 1-р улирлын тайлан

2016 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлан

2016 оны ажлын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

Мэдээлэл, Технологи, Арга зүйн Хэлтэс

Хэвлэх PDF

 

2018 оны 3-р улирлын тайлан

2018 оны 1-р хагас жилийн тайлан

2018 оны 1-р улирлын тайлан

2017 оны бүтэн жилийн тайлан

2017 оны 1-р хагас жилийн тайлан

2017 оны 1-р улирлын тайлан

2016 оны бүтэн жилийн тайлан