Тайлан

Мэдээлэл технологи арга зүйн хэлтсийн тайлан 2019

Хэвлэх PDF

Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн 2019 оны тайлан

НОМ ЗҮЙЧИЙН 2019 ОНЫ 1-10-Р САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Хэвлэх PDF

Ном зүйчийн 2019 оны 1-10 сар тайлан

Ном зүйчийн 2019 оны 1-10 сарын ажлын тайлан

Хэвлэх PDF

Ном зүйчийн 2019 оны 1-10-р сарын ажлын тайлан

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН 2019 ОНЫ 1-10-р САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Хэвлэх PDF

2019 оны 1-10-р сарын тайлан

Уншлага, үйлчилгээний хэлтэс

Хэвлэх PDF

2019 оны хагас жилийн тайлан

2018 оны жилийн эцсийн тайлан

2017 оны жилийн эцсийн тайлан