Төлөвлөгөө

Хүүхдийн төв номын сангийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө

Хэвлэх PDF

2019 оны Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн төлөвлөгөө

Дотоод хяналтын комиссын 2018 оны төлөвлөгөө

Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөө

2017 оны нэгдсэн жилийн төлөвлөгөө

Дотоод хяналтын комиссын 2017 оны төлөвлөгөө

Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөө