Төлөвлөгөө

Хэлтсүүдийн төлөвлөгөө

Хэвлэх PDF

Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн 2019 оны төлөвлөгөө

Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөө

Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөө

Фонд, хадгаламж хэлтсийн 2019 оны төлөвлөгөө

Фонд, хадгаламж хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөө

Фонд, хадгаламж хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөө

Уншлага, үйлчилгээний хэлтсийн 2019 оны төлөвлөгөө

Уншлага, үйлчилгээний хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөө

Уншлага, үйлчилгээний хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөө

Хүүхдийн төв номын сангийн төлөвлөгөө

Хэвлэх PDF

2019 Дотоод хяналтын комиссын төлөвлөгөө

2018 Дотоод хяналтын комиссын  төлөвлөгөө

2017 Нэгдсэн жилийн төлөвлөгөө

2017 Дотоод хяналтын комиссын төлөвлөгөө